PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 01 Năm học : 2021 - 2022
Thứ hai : 06/09/2021
- Các khối lớp 2 đến 5 dạy học trực tuyến theo lịch;
- Đ/c Trọng hoàn thành hồ sơ Hội đồng trường trình phòng GD;
- BGH, TT, TP dự giờ trực tuyến GV;
- Đ/c Quân tập hợp, báo cáo dạy học trực tuyến về PGD (Hằng ngày)
Tuần : 01 Năm học : 2021 - 2022
Thứ ba : 07/09/2021
- Đ/c Chức hướng dẫn GVCN triển khai tới cha mẹ HS việc khai báo VssID cho HS (Bảo hiểm Y tế điện tử) - Hoàn thành trong tháng 9/2021.
- GV lớp 1 lên lịch thu tiền BHYT, BHTT và đồng phục (Gặp phụ huynh tại trường - đảm bảo phòng dịch Covid-19);
Tuần : 01 Năm học : 2021 - 2022
Thứ tư : 08/09/2021
- Ký hợp đồng GV và bảo vệ, lao công năm học 2021-2022;
- Đ/c Dũng báo cáo hồ sơ kiện toàn Hội đồng trường - Tại Phòng GD;
Tuần : 01 Năm học : 2021 - 2022
Thứ năm : 09/09/2021
- Họp chuyên môn tháng 9/2021 (đ/c Quân lên thời gian họp trong ngày cho phù hợp);
- Dạy - học trực tuyến.
Tuần : 01 Năm học : 2021 - 2022
Thứ sáu : 10/09/2021
- GVCN hướng dẫn CMHS cài đặt VssID ( Bảo hiểm Y tế điện tử)
- GVCN từ lớp 2 đến lớp 5 triển khai thu tiền bảo hiểm thân thể năm học 2021-2022 ( 150.000đ/1HS) - Hoàn thành trước 20/9/2021 - Đ/c Dũng đôn đốc.
- Dạy - học trực tuyến.