PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai14:51:47 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai14:51:37 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
3Khách vãng lai14:37:36 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
4Khách vãng lai14:35:19 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20457
5Khách vãng lai14:16:39 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/video.aspx
6Khách vãng lai14:14:56 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11894
7Khách vãng lai14:13:03 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12729
8Khách vãng lai13:58:27 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop_c1.aspx
9Khách vãng lai13:56:05 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai13:18:45 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=403
11Khách vãng lai12:59:02 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/default.aspx
12Khách vãng lai12:09:26 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18501
13Khách vãng lai11:56:51 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
14Khách vãng lai11:48:41 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=501
15Khách vãng lai11:47:11 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai11:39:52 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11902
17Khách vãng lai10:55:21 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai10:53:48 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11920
19Khách vãng lai10:52:27 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/default.aspx
20Khách vãng lai10:43:13 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15919
21Phạm Thị Thêu10:15:11 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
22Phạm Thị Thêu10:14:12 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
23Phạm Thị Thêu10:14:07 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
24Phạm Thị Thêu10:14:04 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai10:04:33 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_4.aspx
26Khách vãng lai09:53:00 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
27Khách vãng lai09:52:48 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
28Khách vãng lai09:52:39 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
29Phạm Thị Thêu09:41:27 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Danh_muc/chuyen_du_lieu_c1.aspx
30Phạm Thị Thêu09:39:51 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
31Phạm Thị Thêu09:39:46 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Phạm Thị Thêu09:39:42 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
33Khách vãng lai09:39:34 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
34Khách vãng lai09:38:44 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
35Khách vãng lai09:35:50 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
36Khách vãng lai09:35:12 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
37Khách vãng lai09:27:29 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
38Khách vãng lai09:18:50 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13019
39Khách vãng lai09:16:51 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
40Khách vãng lai09:14:48 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
41Khách vãng lai09:11:08 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Khách vãng lai08:58:39 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13655
43Khách vãng lai08:52:46 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11838
44Khách vãng lai08:45:39 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12880
45Khách vãng lai08:44:08 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11834
46Khách vãng lai08:29:46 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17527
47Khách vãng lai08:26:40 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai08:21:35 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11794
49Khách vãng lai08:21:08 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Khách vãng lai08:18:41 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
51Khách vãng lai08:18:35 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
52Khách vãng lai08:18:17 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
53Khách vãng lai08:15:13 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
54Khách vãng lai07:59:17 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKE-00530
55Khách vãng lai07:34:08 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
56Khách vãng lai07:19:49 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SDD-00079
57Khách vãng lai07:10:49 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
58Khách vãng lai07:02:16 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18499
59Khách vãng lai06:07:01 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
60Khách vãng lai05:43:58 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
61Khách vãng lai05:34:40 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=427
62Khách vãng lai05:19:15 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12724
63Khách vãng lai05:08:19 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12648
64Khách vãng lai05:05:45 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18506
65Khách vãng lai04:56:28 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
66Khách vãng lai04:18:05 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11846
67Khách vãng lai03:44:42 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
68Khách vãng lai03:36:57 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17529
69Khách vãng lai03:08:31 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15915
70Khách vãng lai02:45:18 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
71Khách vãng lai02:45:16 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=415
72Khách vãng lai02:33:19 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20448
73Khách vãng lai02:24:10 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12635
74Khách vãng lai02:10:36 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11859
75Khách vãng lai02:02:33 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=435
76Khách vãng lai01:58:28 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20289
77Khách vãng lai01:17:49 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
78Khách vãng lai01:05:26 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay_full_default.aspx
79Khách vãng lai01:01:00 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
80Khách vãng lai00:51:04 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Xem_dang_ki.aspx
81Khách vãng lai00:34:31 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18504
82Khách vãng lai00:32:28 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20452
16 1 2019