PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai21:00:45 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai20:55:19 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
3Khách vãng lai20:18:23 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11799
4Khách vãng lai20:18:10 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai20:12:04 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11797
6Khách vãng lai20:00:12 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20280
7Khách vãng lai19:46:06 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9575
8Khách vãng lai18:53:22 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=507
9Khách vãng lai18:40:17 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong.aspx
10Khách vãng lai18:25:11 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11797
11Khách vãng lai18:15:52 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11801
12Khách vãng lai18:15:16 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai17:50:10 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11839
14Khách vãng lai17:33:57 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
15Khách vãng lai17:25:38 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11802
16Khách vãng lai16:50:58 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai16:32:39 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai16:31:56 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=506
19Khách vãng lai16:31:36 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai16:18:48 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai16:03:36 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKE-00537
22Khách vãng lai15:45:24 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKE-00531
23Khách vãng lai15:39:19 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
24Khách vãng lai15:35:52 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20285
25Khách vãng lai15:31:18 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai14:24:33 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai14:07:24 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
28Khách vãng lai14:04:26 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai14:03:25 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=492
30Khách vãng lai13:35:30 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
31Khách vãng lai13:32:31 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai13:17:51 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
33Khách vãng lai13:08:36 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
34Khách vãng lai13:03:06 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
35Khách vãng lai12:55:44 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
36Khách vãng lai12:51:49 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=506
37Khách vãng lai12:50:23 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=505
38Khách vãng lai12:50:11 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=504
39Khách vãng lai12:50:00 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=503
40Khách vãng lai12:48:49 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=500
41Khách vãng lai12:48:39 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
42Khách vãng lai12:46:02 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
43Khách vãng lai12:27:00 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKE-00543
44Khách vãng lai12:08:06 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
45Khách vãng lai11:45:00 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11838
46Khách vãng lai11:29:48 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
47Khách vãng lai11:16:48 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai11:14:53 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/video.aspx
49Khách vãng lai10:51:10 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai10:38:12 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Khách vãng lai10:32:29 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
52Khách vãng lai10:22:24 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=467
53Khách vãng lai10:21:52 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
54Khách vãng lai09:53:58 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
55Khách vãng lai09:53:38 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
56Khách vãng lai09:41:00 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18506
57Khách vãng lai09:29:32 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai09:06:39 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai08:19:47 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
60Khách vãng lai08:01:39 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=421
61Khách vãng lai07:36:13 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
62Khách vãng lai07:11:33 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=352
63Khách vãng lai07:11:24 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
64Khách vãng lai07:11:14 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=352
65Khách vãng lai07:09:36 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
66Khách vãng lai06:56:34 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
67Khách vãng lai06:44:25 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
68Khách vãng lai06:23:56 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
69Khách vãng lai06:15:17 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Xem_dang_ki.aspx
70Khách vãng lai06:13:51 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login.aspx
71Khách vãng lai05:59:07 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
72Khách vãng lai05:36:31 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login.aspx
73Khách vãng lai04:49:39 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/default.aspx
74Khách vãng lai04:49:03 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
75Khách vãng lai04:38:54 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
76Khách vãng lai04:38:28 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
77Khách vãng lai04:28:57 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=492
78Khách vãng lai04:23:18 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
79Khách vãng lai03:19:14 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
80Khách vãng lai02:47:42 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=376
81Khách vãng lai02:46:52 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
82Khách vãng lai02:39:09 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=376
83Khách vãng lai02:32:03 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
84Khách vãng lai02:19:56 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
85Khách vãng lai02:17:42 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11845
86Khách vãng lai02:13:11 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=427
87Khách vãng lai01:55:14 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
88Khách vãng lai01:52:15 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
89Khách vãng lai01:45:56 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=337
90Khách vãng lai01:44:07 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
91Khách vãng lai01:40:17 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
92Khách vãng lai01:06:40 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
93Khách vãng lai00:36:32 http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh_c1.aspx
23 9 2018